Chat

Chat

chat | 15 April, 2018 15:29

Sohbet Odalar1 0nternet’in hayat1m1za girmesinden sonra çe_itli web siteleri arac1l11 ile kullan1c1lar1na yeni arkada_l1klar kurma imkanlar1 sunan birçok sohbet sitesi hizmete sunulmu_ ve günümüze kadar geli_erek hizmetlerine devam etmi_lerdir. Günümüzde çok çe_itlilik gösteren bu sitelerin her biri kullan1c1lar1na farkl1 imkanlar sunmakta, daha kolay ve güvenilir arkada_l1klar kurma f1rsatlar1 vermektedir.

Bu sohbet sitelerinin 0nternet’teki genel ad1 sohbet kelimesinin yerine 0ngilizce kar_1l11 olan chat kelimesinin kullan1lmas1yla chat siteleri olarak adland1r1lm1_t1r. 0nternet’te bulunan siteler çok çe_itlilik göstermekte olup irili ufakl1 birçok firma ve bireysel olarak amatör imkanlar ile de yap1lmakta olduu gibi, dünyaca ünlüleri de bulunmaktad1r. Dünya çap1nda milyonlarca kullan1c1ya hizmet vermekte olan bu siteler verdikleri hizmetler bak1m1ndan da oldukça büyük farkl1l1klar göstermektedirler. Salam1_ olduklar1 hizmetler bak1m1ndan farkl1 kullan1c1 kitlerine hitap etmekte olan chat siteleri genel olarak gelirlerini reklamlar üzerinden salamakta olup birçou ücretsiz olarak kullan1c1lar1na chat yapma imkan1 vermektedir.

Chat sitelerinin salam1_ olduu ileti_im ve yeni arkada_lar edime imkanlar1, sitenin hedef kitlesine göre çe_itlilik göstermekte olmaktad1r. Birçok chat siteleri kullan1c1lar1na yeni arkada_l1klar kurma f1rsatlar1 vermekte olup, baz1lar1 ise anl1k olarak kullan1c1lar aras1nda ileti_im kurulmas1na olanak vermektedir. Genel olarak sadece tan1d11n1z ki_ilerle ileti_ime geçmenize olanak salayan sohbet siteleride çokça bulunmaktad1r. Bu ve benzer sitelerin verdii hizmetlerden yararlanan kullan1c1lar1n baz1lar1 bu siteler arac1l11yla kendilerine geni_ arkada_ gruplar1 olu_turup chat siteleri arac1l11yla birbirleriyle sürekli olarak ileti_im kurmaktad1rlar. Bu arkada_ gruplar1 çounlukla birbirlerinden uzak yerlerde oturmakta olabilmekte, ancak siteler üzerinden ileti_imlerini gerçekle_tirmektedirler.

 

 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6